Što pokrivamo

- Hrvatska -

Osigurani rizici detaljno su definirani uvjetima EUROHERC OSIGURANJA d.d. Zagreb:
Master opći uvjeti za Osiguranje od požara i druga osiguranja imovine
Vrsta osiguranja 8 i 9 | Broj uvjeta 2020/89-1
Obrasce i postupak kod prijave štete možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.euroherc.hr/stete
Sva eventualna potraživanja od osiguranog slučaja korisnik osiguranja naveden u pojedinačnoj potvrdi osiguranja ostvaruje prema EUROHERC OSIGURANJU d.d. Zagreb. Slanjem navedenog zahtjeva, pošiljatelj daje dopuštenje Dilju d.o.o. Vinkovci EUROHERC OSIGURANJU d.d. Zagreb za korištenje osobnih podataka u svrhu slanja drugih ponuda u sklopu predmeta poslovanja Dilja d.o.o. i EUROHERC OSIGURANJA d.d. Zagreb.

Osigurani rizici u gratis polici osiguranja su:

Požar

Smatra se vatra nastala izvan određenog vatrišta ili vatra koja je ovo mjesto napustila i sposobna je dalje širiti se svojom vlastitom snagom. Karakteristična su dva elementa: (a) šteta mora nastati izgaranjem – pod izgaranjem se razumijeva kemijski proces izazvan vatrom, (b) vatra mora biti stihijska - to znači da se mora razvijati nekontrolirano, tj. da je nastala ili da se širi izvan prostora koji joj je namijenjen.

Eksplozija

Smatra se izuzetno brza kemijska reakcija praćena praskom, oslobađanjem velike količine topline i naglim povećanjem volumena zbog stvaranja plinovitih proizvoda, tj. iznenadno djelovanje sile temeljeno na težnji pare ili plinova da se prošire.

Oluja

Smatra se vjetar minimalne jačine 8 bofora (označava vjetar minimalne brzine 17,2 metra u sekundi) kao i tornado (vrtložni vjetar manjeg razmjera i kratkog trajanja koji se stvara pri izrazito nestabilnoj atmosferi) minimalne jačine T0 po Torro ljestvici (označava ekvivalent 8 bofora).

Elementarne nepogode - EN (osim oluje)

Pojam obuhvaća isključivo iznenadne događaje: udar munje, tuča (grad), poplava. Pojam nije istovjetan zakonskom pojmu elementarne nepogode koji podrazumijeva i događaje poput požara, potresa, olujnog i orkanskog vjetra, suše, jakog mraza, izvanredno velike visine snijega, snježnih nanosa i lavina, nagomilavanja leda i drugih sličnih pojava takvog opsega koje uzrokuju prekide normalnog odvijanja života ljudi na određenom području.

EN: Udar munje

Obuhvaća štete koje munja svojim direktnim udarom (direktno električno atmosfersko udarno pražnjenje) uzrokuje uz vizualno razorni učinak svoje snage ili topline na predmet osiguranja, kao i štete koje nastanu od udara druge stvari koja je oborena udarom munje. Obuhvaćena je i šteta na osiguranim stvarima koje su uključene u električnu mrežu unutar građevine, a koja je na njima nastala zbog prenapona električne mreže izazvanog direktnim vizualno prepoznatljivim udarom munje u građevinu unutar koje se nalaze.

EN: Tuča

Smatraju se najkrupnije vremenske oborine, kao smrznute ili pothlađene kapi vode. Osiguranjem su obuhvaćene štete od uništenja odnosno oštećenja osiguranih stvari koje prouzroči tuča svojim udarom kao i štete direktno prouzročene prodiranjem oborina kroz otvore nastale padanjem tuče.

EN: Poplava

Smatra se stihijsko neočekivano plavljenje od stalnih tekućih ili stajaćih voda (na primjer, mora, jezera, rijeka, potoka i dr.) zbog izljeva vode iz svog korita ili probijanja obrambenog nasipa ili popuštanja brane, izlijevanja vode zbog izvanrednog povećanja razine mora (plime) ili valova na moru i jezerima neobične snage, nadolaska vode iz umjetnih jezera, zbog naglog otapanja snježnih ili ledenih masa.

Pad ili udar letjelice ili stvari iz nje

Smatra se šteta koja nastane kada letjelica bilo koje vrste (motorna letjelica, jedrilica, helikopter, raketa, balon i sl.) padne na predmet osiguranja ili udari u njega (kao i stvari iz letjelice).